Luận bàn tin tức đang nóng trên cộng động mạng và ngoài xã hội